กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่มงาน คือ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บและทำลายเอกสาร ควบคุมและดำเนินการงานด้านทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคคลภายในหน่วยงาน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเบื้องต้นของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ การจัดทำคำขอและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
 5. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิเคราะห์แผนงานและโครงการของหน่วยงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และที่เกี่ยวข้อง
 2. วิเคราะห์ และกลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนงบประมารรายจ่ายประจำปี จัดลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ
 3. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ในการตอบกระทู้ถาม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 4. ติดตามการขอรับงบประมาณโครงการในกรณีเร่งด่วนเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บและทำลายเอกสาร ควบคุมและดำเนินการงานด้านทะเบียนข้อมูลข่าวสารศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(Eขbudgeting) ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ และ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำ หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. กำกับ ตรวจสอบ และติดตาม การจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการการงบประมาณประจำปีเสนอต่อสำนักงบประมาณ
 4. วิเคราะห์ และวางแผน การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากลไกหรือรูปแบบ หรือวางระบบ และการวางแผนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. กำกับ ติดตามประเมนผลแผนงานโครงการตาม จัดทำแผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำแผนในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล
 3. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย