กลุ่มแผนงานและโครงการ 2

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงานและงบประมาณประจำปี กรอบงบประมาณรายจ่าย การจัดลำดับความสำคัญ การใช้งบประมาณ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลด้านแผนงาน งบประมาณ ครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำข้อมูลในการตอบกระทู้ตามโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  6. ให้ปรึกษาแนะนำ และกำกับติดตาม การขอรับงบประมาณโครงการ ในกรณีเร่งด่วน เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลักษณะของหน่วยงานและข้อกฎหมาย
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย