หน่วยงานภายใน

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บและทำลายเอกสาร ควบคุมและดำเนินการงานด้านทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคคลภายในหน่วยงาน
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเบื้องต้นของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ การจัดทำคำขอและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
  5. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย