กลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากลไกหรือรูปแบบ หรือวางระบบ และการวางแผนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. กำกับ ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  3. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
  4. ให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินการตามแผนงานโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย