หน้าที่ ความรับผิดชอบ

   มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการและงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
  2. กลั่นกรองและบูรณาการโครงการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. จัดทำแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
  4. ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
  5. ประสาน ติดตาม พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำทั้งในส่วนของงบประมาณและแหล่งเงินอื่นๆ โครงการสำคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการประสานการทำงานหลายหน่วยงาน และโครงการต่าง ๆเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น