กลุ่มแผนงานและโครงการ 1

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนบูรณาการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณประจำปี กรอบงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานและส่วนราชการ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ การใช้งบประมาณตามแผนแม่บทการบิรหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลด้านแผนงานและแผนงบประมาณของโครงการต่างๆ เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ(กนช.)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูลในการตอบกระทู้ถาม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ หรือนายรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับติดตาม การขอรับงบประมาณโตรงการ ในกรณีเร่งด่วนเพื่อให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลักษณะของหน่วยงานและข้อกฎหมาย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย