ฝ่ายบริหารทั่วไป

   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บ ทำลายเอกสาร ควบคุมและดำเนินการงานด้านทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
  2. การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นของกอง จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล และดำเนินการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
  3. งานการเงินและบัญชีเบื้องต้นของกอง การจัดทำคำขอและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
  4. งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมและเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  5. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และแผนที่กำหนด
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย