• สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
    กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
  • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
    กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
  • กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

Our STRATEGIES

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เกี่ยวกับองค์กร

   สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

LEARN MORE

ระบบงาน THAI WATER PLAN ระบบงาน THAI WATER PLAN ระบบงาน THAI WATER PLAN

ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ


สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 4 กลุ่มงาน คือ

กลุ่มแผนงานและโครงการ

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ...

read more +

กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงานของรัฐ...

read more +

กลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากลไกหรือรูปแบบ หรือวางระบบ และการวางแผนการติดตามประเมินผล...

read more +

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ดำเนินการบริหารจัดการงานสารบรรณของกอง บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกอง...

read more +

Need a Speciallist?

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

read more

หน้าที่ ความรับผิดชอบ

   มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

1

ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง

ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการและงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

2

กลั่นกรองและบูรณาการโครงการ

กลั่นกรองและบูรณาการโครงการและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีด้านทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3

จัดทำแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำ

จัดทำแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

4

ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ

5

ประสาน ติดตาม พิจารณาและเสนอความเห็น

ประสาน ติดตาม พิจารณา และเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำทั้งในส่วนของงบประมาณและแหล่งเงินอื่นๆ โครงการสำคัญระดับชาติหรือโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องมีการประสานการทำงานหลายหน่วยงาน และโครงการต่าง ๆเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

LEARN MORE