edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

หน้าที่ของกลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนทรัพยากรน้ำระดับท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการสำคัญที่มีลักษณะพิเศษ(โครงการเงินกู้)ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้อยกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ และนโยบานเร่งด่วนของรัฐบาล
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณประจำปี กรอบงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ การใช้งบประมาณโครงการสำคัญที่มัลักษณะพิเศษ(โครงการเงินกู้)ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลด้านแผนงานและแผนงบประมาณ โครงการสำคัญพิเศษ(โครงการเงินกู้)ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูลในการตอบกระทู้ถามของโครงการสำคัญที่มีลักษณะพิเศษ(โครงการเงินกู้)ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  6. ให้ปรึกษา แนะนำ และกำกับติดตาม การขอรับงบประมาณโครงการสำคัญที่มีลักษณะพิเศษ(โครงการเงินกู้)ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีเร่งด่วนเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลักษณะของหน่วยงานและข้อกฎหมาย
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย