กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

 

กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่มงาน คือ

  1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ กลั่นกรองงานสรุปเสนอผู้บริหาร จัดเก็บและทำลายเอกสาร ควบคุมและดำเนินการงานด้านทะเบียนข้อมูลข่าวสาร

1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคคลภายในหน่วยงาน

1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเบื้องต้นของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
การจัดทำคำขอและควบคุมงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด

1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำบัญชีและการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ของกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

1.5 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน

1.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. กลุ่มแผนงานและโครงการ

2.1 ศึกษา วิเคราะห์แผนงานและโครงการของหน่วยงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้สอดคล้องยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และที่เกี่ยวข้อง

2.2 วิเคราะห์ และกลั่นกรองแผนการดำเนินงานและแผนงบประมารรายจ่ายประจำปี จัดลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดกรอบงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ

2.3 จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ในการตอบกระทู้ถาม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหรือนายกรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2.4 ติดตามการขอรับงบประมาณโครงการในกรณีเร่งด่วนเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

3.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งติดตาม ดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.2 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งติดตาม ดูแล ให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3.3 ติดตาม ตรวจสอบแผนปฏิบัติการงบประมาณประจำปีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเสนอต่อสำนักงบประมาณ

3.4 วางแผน กำกับดูแล การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง เงินกู้ รวมทั้งการปรับแผนและหรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  1. กลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวางระบบติดตามประเมินผลโครงการ

4.2 จัดทำแผนในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล

4.3 จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย