edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

หน้าที่กลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนากลไกหรือรูปแบบ หรือวางระบบ และการวางแผนการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. กำกับ ติดตามประเมนผลแผนงานโครงการตาม จัดทำแผนแม่บทการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำแผนในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดรับกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล
  3. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ข้อมูลเล่มไตรมาส

1. ไตรมาส 4 ปี 61

2. ไตรมาส 1 ปี 62

3. ไตรมาส 2 ปี 62

4. ไตรมาส 3 ปี 62

5. ไตรมาส 4 ปี 62