edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

หน้าที่ของกลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์(Eขbudgeting) ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ และ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการจัดทำ หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. กำกับ ตรวจสอบ และติดตาม การจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติการการงบประมาณประจำปีเสนอต่อสำนักงบประมาณ
  4. วิเคราะห์ และวางแผน การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อการจัดทำคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง