edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

หน้าที่ของกลุ่มงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแผนบูรณาการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  2. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณประจำปี กรอบงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานและส่วนราชการ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ การใช้งบประมาณตามแผนแม่บทการบิรหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนบูรณาการ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลด้านแผนงานและแผนงบประมาณของโครงการต่างๆ เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ(กนช.)และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  4. ประสานงาน รวบรวมและจัดทำข้อมูลในการตอบกระทู้ถาม เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและ หรือนายรัฐมนตรี เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับติดตาม การขอรับงบประมาณโตรงการ ในกรณีเร่งด่วนเพื่อให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามลักษณะของหน่วยงานและข้อกฎหมาย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย