edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

Read more การตรวจงานโครงการนโยบายและโครงการตามแผนงานงบกลาง เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น (กรอ.) 29 ตุลาคม 2563

Read more ประชุมสรุปข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น (กรอ.) 29 ตุลาคม 2563

การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 18 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น.

Read more การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 18 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น.

การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 17 ก.ย. 63 เวลา 10.30 น.

Read more การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 17 ก.ย. 63 เวลา 10.30 น.

การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 17 ก.ย. 63 เวลา 8.30 น.

Read more การตรวจติดจามและประเมินผลโครงการ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10 จ.สงขลา (จำนวน 3 โครงการ) 17 ก.ย. 63 เวลา 8.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัติการโคร งการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่าง สทนช. และ GISTDA 7-11 ก.ย. 63

Read more การประชุมเชิงปฏิบัติการโคร งการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่าง สทนช. และ GISTDA 7-11 ก.ย. 63