edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 26 มีนาคม 2564

วันนี้ (26 มีนาคม 2564)

นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ในฐานะผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง (การประชุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการฯ ที่สำคัญ

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างขอบเขตผังน้ำ ร่างขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ร่วมถึงการยืนยันพื้นที่ประสบปัญหาจริง ร่วมทั้งกล่าวถึงการนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์เบื้องต้น เพื่อให้เสริมสร้างความเข้าใจและตอบซึ่งข้อห่วงกังวลของผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมี

นางอาภรณ์ ใหม่มงคล นายอำเภอพนัสนิคมเป็นประธานในพิธี ในการนี้

นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ปลายน้ำ ทำให้ได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำอย่างสูง ข้อห่วงกังวลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินเหนืออ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โดยเฉพาะฟาร์มปศุสัตว์ อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในอ่างฯ อีกทั้งมีปัญหาเรื่องการรุกล้ำของน้ำเค็ม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การขุดลอกขยายลำน้ำ และการศึกษา ประเมิน และแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยหวังว่าการศึกษาผังน้ำนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ในอนาคต เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้แทน อบต. และเทศบาลในพื้นที่ ยังเห็นควรนำขอบเขตผังน้ำตามผลการศึกษามาพิจารณาประกอบการอนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมด้วย

การติดตามและประเมิณผลโครงการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564
Next reading
การประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 25 มีนาคม 2564