edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 25 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ (25 มีนาคม 2564)

นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ในฐานะผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง (การประชุมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการฯที่สำคัญ” โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอร่างขอบเขตผังน้ำ ขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม ร่วมถึงการยืนยันพื้นที่ประสบปัญหาจริง โดยมีนายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นถึงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการน้ำเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง จึงต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาหรือข้อเท็จจริงเพื่อเติมเต็มข้อมูลในการศึกษาให้สมบูรณ์

ในการนี้ นายศักดิ์ชัย กุลสุวรรณ์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาคุณภาพน้ำและการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ พื้นที่แก้มลิง พื้นที่ลุ่มต่ำ และการขุดลอกลำน้ำเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น

การติดตามและประเมิณผลโครงการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 26 มีนาคม 2564
Next reading
การประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564