edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย พัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564

นายไวฑิต โอชวิช รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์งบประมาณ และนายชัยวัฒน์ จันทวี ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ เข้าร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ในเขตภาคเหนือ

เพื่อพิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการภาคกลาง แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นกนะบวนการทีส่วนร่วมของประชาชนในทกุขั้นตอน

โดยที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบแผนงานและโครงการ โดยให้นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการให้ครบถ้วน ต่อไป

ทั่วไป

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Previous reading
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มกราคม 2564
Next reading
แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปี