edirne escort bayan adana escort bayan konya escort bayan van escort bayan canakkale escort bayan hatay escort bayan kahramanmaras escort bayan antalya escort antalya escort antalya escort

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

Read more โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จ.กาญจนบุรี

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564

Read more การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2564

เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 26 มีนาคม 2564

Read more เข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง วันที่ 26 มีนาคม 2564

การประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564

Read more การประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน ในพื้นที่ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3/2564

การประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Read more การประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มกราคม 2564

Read more การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มกราคม 2564

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย พัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564

Read more การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย พัฒนาภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 13 มกราคม 2564