เรื่องล่าสุด

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision) นำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมุ่งสู่ความสำเร็จ

พันธกิจ (Mission)

ส่งเสริม สนับสนุน นโยบาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ (Object)

เพื่อบูรณาการนโยบาย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ

กลยุทธ์(Strategic)

จัดประชุม เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี จัดทำแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการน้ำ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รายงานความก้าวหน้า

ระบบงาน (TWP)

ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ(THAI WATER PLAN)

เกี่ยวกับองค์กร

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 8 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
1. สำนักงานเลขาธิการ
2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์
3. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
4. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
5. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
6. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดทำโครงการและงบประมาณแบบบูรณาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
2. กลั่นกรองและบูรณาการโครงการและแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3. ประสาน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

1. กลุ่มแผนงานและโครงการ 1

อ่านเพิ่มเติม


2. กลุ่มแผนงานและโครงการ 2

อ่านเพิ่มเติม


3. กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม


4. กลุ่มติดตามและประเมินผลโครงการ

อ่านเพิ่มเติม


5. ฝ่ายบริหารทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

อีเมล์

bpad@onwr.go.th

เบอร์โทร:

025219140-8 กด 4

ที่อยู่

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210